Hướng dẫn thi - Cuộc thi Sáng mãi niềm tinBƯỚC 1: Truy cập website: http://sangmainiemtin.hanu.vn

Sau đó đăng nhập bằng email do Trường cấp (bấm nút @hanu.edu.vn / @S.hanu.edu.vn)

 

BƯỚC 2: Click vào: Truy cập nội dung cuộc thi Sáng mãi niềm tin


Bước 3: Bấm nút "Tiếp tục" để vào trang chủ của cuộc thi


Trang chủ cuộc thi


BƯỚC 4: Xuống mục: Thi trực tuyến BƯỚC 5: Bấm chọn đợt thi tương ứng và vào thi